Geen categorie

Kritische vragen aan Sigrid Kaag

1 december 2020

Live te volgen en mee te doen: dinsdag 1 december van 18:30 tot 20:30 uur

Wat vinden de Jonge Klimaatbeweging en de Grootouders voor het Klimaat belangrijk dat een volgend kabinet doet op het gebied van klimaat? En wat zijn de groene ambities en prioriteiten van Sigrid Kaag? Werner Schouten (JKB) en Philip Beekman (Grootouders voor het Klimaat) gaan in gesprek met Sigrid Kaag. Lees hier meer over Sigrid Kaag haar aftrap van de verkiezingscampagne.

dinsdag 1 december van 18:30 tot 20:30 uur
Klik hier om de livestream te volgen én doe mee tijdens het online klimaatgesprek!

lees meer
urgendaKritische vragen aan Sigrid Kaag

14 december 2020 webinar Groen uit de crisis

24 november 2020

Hoe komt Nederland groener uit de crisis?

Klik hier om de webinar terug te kijken
Klik hier voor de presentatie van Klaas van Egmond
Klik hier voor de presentatie van Marieke van der Werf

sprekers: prof. Klaas van Egmond (voormalig directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving en hoogleraar Milieu en Duurzaamheid aan de Universiteit Utrecht, zie http://www.klaasvanegmond.nl ) en Marieke van der Werf (voormalig lid van de Tweede Kamer voor het CDA en communicatieadviseur, zie https://www.mariekevanderwerf.nu/)

De economie heeft zwaar te lijden van de corona crisis. Stimuleringsmaatregelen zijn nodig om nieuwe banen te scheppen. Hoe kunnen die maatregelen zo worden ingezet dat ze ook helpen het klimaatprobleem en andere sociale en milieuproblemen voortvarend aan te pakken? En waarom lijkt de politiek in Nederland hier niet warm voor te lopen, zoals blijkt uit de discussie over het “Wopke-Wiebes fonds”?

Voor diegenen die zich alvast willen verdiepen in het onderwerp zijn de volgende links nuttig:

 

lees meer
urgenda14 december 2020 webinar Groen uit de crisis

Johan Vollenbroek te gast bij online demonstratie 19 nov ’20!

19 november 2020

Johan Vollenbroek (nr. 2 van de Trouw Duurzame Top 100) is milieudeskundige en voorzitter van MOB (Mobilisation for the Environment), een NGO die zich inzet voor de verbetering van de milieukwaliteit. Dankzij zijn Mobilisation for Environment, een klein clubje dat zich vastbijt en strijdt, moet de uitstoot van stikstof nu echt worden aangepakt.

19 november demonstreren we van 14.00 tot 15.00 online via Zoom.
Klik hier voor de link. De Meeting ID: 871 1761 0811. Je hebt geen wachtwoord nodig.

 

 

lees meer
urgendaJohan Vollenbroek te gast bij online demonstratie 19 nov ’20!

9 september 2020 webinar Klimaatverandering

12 november 2020

Klimaatverandering: Hoe staat het er nu mee en wat kunnen we verwachten?

spreker: dr. Rob van Dorland, KNMI

Klik hier om de webinar terug te kijken.

Het is uiterst waarschijnlijk dat de opwarming van de aarde sinds het midden van de vorige eeuw wordt veroorzaakt door de uitstoot van broeikasgassen door menselijke activiteiten, zoals de verbranding van fossiele brandstoffen.  Zo is de concentratie van kooldioxide (CO2) gestegen van 280 moleculen per miljoen moleculen lucht (ppm) naar 410 ppm in 2019. Ook zien we een stijging van de concentraties van andere broeikasgassen, zoals methaan en lachgas samenhangend met landbouw en veeteelt. Wereldgemiddeld is de temperatuur aan het oppervlak ruim één graad gestegen ten opzichte van het gemiddelde over het tijdvak 1850-1900 (het pre-industriële tijdperk).

Deze opwarming gaat ongekend snel in vergelijking met de natuurlijke veranderingen in de geologische geschiedenis. De gevolgen van deze opwarming zijn talrijk: instabiele ijskappen, verdwijnend zee-ijs, krimpende gletsjers, zeespiegelstijging en veranderingen in ecosystemen. Ook neemt de hoeveelheid vocht in de atmosfeer toe en valt er meer neerslag, hoewel er grote regionale verschillen zijn: in sommige gebieden neemt langdurige droogte juist toe.

In de lezing zal nader worden ingegaan op de huidige wetenschappelijke kennis over het klimaatsysteem en hoe het klimaat mondiaal en in Nederland verder gaat veranderen als gevolg van de uitstoot van broeikasgassen.

over de spreker
Rob van Dorland is sinds 1988 werkzaam bij het KNMI en momenteel senior adviseur klimaat. Hij is focal point van het VN-klimaatpanel (IPCC) voor Nederland, (wetenschappelijk) lid van de Nederlandse klimaatdelegatie en betrokken bij de nationale adaptatiestrategie en de signaalgroep van de Deltacommissie. Hij werkt met een team klimaatwetenschappers aan de volgende KNMI klimaatscenario’s voor Nederland.

lees meer
urgenda9 september 2020 webinar Klimaatverandering

online bijeenkomst 5 nov 14:00 – 15:00

27 oktober 2020

We hebben besloten in deze tijd geen offline pleinbijeenkomsten te houden. Desalniettemin gaat onze inzet voor een leefbare wereld onvermoeibaar door. We organiseren op donderdag 5 november van 14:00 t/m 15:00 een online bijeenkomst om toch onze stem te laten horen en de spirit erin te houden!

Klik op onderstaande link om deel te nemen en vul het wachtwoord 121928 in:
https://us02web.zoom.us/j/82603480536?pwd=eitscnhXdXZaRDBiOVA5a04xSFJ0UT09
Meeting ID: 826 0348 0536
wachtwoord: 121928

Op deze pagina leggen we uit hoe zoom werkt (klik op het kopje ‘zoom’).

lees meer
urgendaonline bijeenkomst 5 nov 14:00 – 15:00

4 november webinar Houtige Biomassa

23 oktober 2020

HOUTIGE BIOMASSA, WAAR WEL EN WAAR NIET?

sprekers: Jelmer Vierstra, senior programma manager bij Natuur en Milieu, en Martin Junginger, hoogleraar Bio-Based Economy aan Universiteit Utrecht.

hier om de discussie terug te kijken
hier om de presentaties van Jelmer te bekijken en hier om de presentatie van Martin te downloaden.

Er is op dit moment veel discussie over dit onderwerp in de maatschappij, ook bij wetenschappers en politici. Houtige biomassa wordt op dit moment (met subsidie) ingezet voor bijstook in kolencentrales en voor verwarming van woningen via warmtenetten als onderdeel van de afspraken in het Klimaatakkoord.

Het webinar zal zich richten op laatstgenoemde inzet van houtige biomassa. Door sommigen wordt gesteld dat dit geen duurzame oplossing is. Anderen stellen dat inzet van houtige biomassa voor verwarming van gebouwen via warmtenetten wel duurzaam kan en beter is dan verwarming met aardgas.

Een ander discussiepunt is of het al dan niet gewenst is de inzet van biomassa voor warmteopwekking te subsidiëren. De Sociaal Economische Raad heeft geadviseerd de subsidiëring van biomassa voor deze toepassingen af te bouwen.

In het webinar zullen beide discussiepunten door de twee sprekers worden belicht.

Zoals je ziet, hebben we er deze keer voor gekozen om twee sprekers uit te nodigen. Het zijn twee opponenten in dit debat. Daarmee kunnen de deelnemers zich hopelijk een goed beeld vormen van de diverse argumenten. Er is voldoende tijd om vragen te stellen en in discussie te gaan.

lees meer
urgenda4 november webinar Houtige Biomassa

Grootouders voor het Klimaat in de Trouw Duurzame Top 100!

22 oktober 2020

Hoera, hoera, hoera! We zijn op plek nummer 77 binnen gekomen in de Duurzame Top 100 lijst van de Trouw!

Ook een daverend applaus voor de nummer 1: De Jongere Klimaat Beweging. De Trouw interviewde Margriet Goddijn (Grootouder voor het Klimaat) en Werner Schouten (JKB). Lees hier het klimaatgesprek tussen jong en oud. En bekijk hier de gehele Trouw Duurzame Top 100.

lees meer
urgendaGrootouders voor het Klimaat in de Trouw Duurzame Top 100!

Burgerberaad kan het draagvlak voor klimaatbeleid versterken

13 juli 2020

We hebben in Nederland een traditie van overleg tussen maatschappelijke groeperingen. “Polderen” wordt dat vaak genoemd. In die traditie is ook het Klimaatakkoord tot stand gekomen. Meer dan 100 organisaties zijn bij het tot stand komen daarvan betrokken geweest. En toch voelen burgers zich onvoldoende betrokken, zoals blijkt uit de protesten tegen nieuwe windmolens, zonneparken en de operatie om woonwijken van het aardgas af te halen.

Er is een nieuwe vorm van democratische betrokkenheid aan het ontstaan in Europa. Burgerberaden worden ze genoemd. Het zijn door loting aangewezen groepen van burgers, die een afspiegeling zijn van de bevolkingssamenstelling. Zij buigen zich over complexe kwesties, zoals (onderdelen van) het klimaatbeleid en doen aanbevelingen aan de politiek. Het idee is gepromoot door David van Reybrouck, de Belgische schrijver van het boek Tegen Verkiezingen. Het is inmiddels in Ierland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en in steden als Kopenhagen en het Zwitserse Sion toegepast. Met veel succes.

In Ierland hebben de aanbevelingen van zo’n burgerberaad geleid tot de afschaffing van het verbod op abortus, een enorme omslagpunt in het streng katholieke land. Daarna is er ook een burgerberaad over klimaatbeleid gehouden met als uitkomst een grote steun voor een ambitieus beleid, inclusief controversiële elementen als een belasting op de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen, ook die van de voor Ierland belangrijke landbouwsector.

In Frankrijk is door president Macron een burgerberaad over klimaatverandering ingesteld. Ongetwijfeld als reactie op de heftige protesten van de “gele hesjes” tegen eerdere, als klimaatmaatregel bedoelde, verhogingen van de brandstofbelasting. Van de 149 voorstellen van het beraad heeft president Macron er 146 overgenomen, een groot succes voor het beraad.

In het Verenigd Koninkrijk is door het Parlement een Climate Assembly UK met 108 deelnemers gecreëerd. Het rapport komt pas in september beschikbaar. Maar bekend is al dat het beraad de doelstelling van netto nul broeikasuitstoot in 2050, die al in een wet was vastgelegd, ondersteunt. Dit is niet vanzelfsprekend gezien de enorme implicaties hiervan voor de samenleving.

En op 9 januari heeft het Europees Parlement een resolutie aangenomen die voortborduurt op het voornemen van de nieuwe EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen om vanaf 2020 een twee jaar durende conferentie over de toekomst van Europa te beginnen, met daarin een actieve rol voor burgers. Het EU-parlement ondersteunt dit idee.

Ervaringen van de diverse burgerberaden worden geëvalueerd om te zien wat goed werkt en wat beter kan.

Is dit ook voor Nederland een manier om meer draagvlak onder de bevolking te krijgen voor de uitvoering van het Klimaatakkoord? Daan Roovers (filosoof en Denker des Vaderlands) en Eva Rovers (schrijver en kunsthistoricus) hielden daarvoor een pleidooi in een ingezonden stuk in de NRC. En ook Jelmer Mommers, journalist van de Correspondent, deed dat onlangs. Een burgerberaad kan de betrokkenheid bij politieke besluitvorming vergroten en daadwerkelijk iets doen aan de breed gevoelde kloof tussen burger en politiek.

Maar er zijn ook tegengeluiden. Een burgerberaad kan als een concurrent van de politieke besluitvorming worden gezien en als “achterkamertjespolitiek” worden beschouwd. Met de “poldercultuur” die in Nederland bestaat wordt een burgerberaad ook snel als overbodig gezien, dat wil zeggen vanuit de positie van de organisaties die al wel aan tafel zitten. Er zijn inmiddels wat kleine experimenten in Nederland in gang gezet in steden als Heerenveen, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Groningen.

Omdat er al een Klimaatakkoord ligt, lijkt het voor Nederland niet verstandig dit proces met een burgerberaad nog eens over te doen. Wat wel heel nuttig zou zijn is het inzetten van een burgerberaad over de uitvoering van onderdelen van het Klimaatakkoord. Bijvoorbeeld over de warmtetransitie, die ervoor moet zorgen dat in 2050 alle huizen en gebouwen van het aardgas af zijn voor hun verwarming. Hierover bestaat veel weerstand onder bewoners en veel onzekerheid over de betaalbaarheid van de alternatieven. Een burgerberaad kan met oplossingen komen waarvoor wel draagvlak bestaat.

 

lees meer
urgendaBurgerberaad kan het draagvlak voor klimaatbeleid versterken