Geen categorie

50plusbeurs 2019

17 september 2019

Van 17-21 september staan de Grootouders voor het Klimaat op de 50plusbeurs.
Een mooi moment om met veel mensen in gesprek te gaan over de beweging.
Daarnaast focussen we dit jaar op de voorleesacties en het voedselbosproject.

Ik gun onze kleinkinderen een leefbare wereld. Daarom steun ik de Grootouders voor het Klimaat in hun oproep aan overheid, bedrijfsleven en burgers om het klimaatprobleem voortvarend aan te pakken.

Hier teken ik voor

Voorlezen 

Regelmatig doen verschillende grootouders een voorleesactie op scholen, buurthuizen, BSO’s of kinderboerderijen. Het is goed om vanaf jongs af aan met kinderen te praten over klimaatverandering zonder ze te belasten met doemscenario’s. Je kunt ze op een positieve en creatieve en vooral humoristische manier meenemen. Juist door voor te lezen. Je zult verbaasd staan met welke creatieve oplossingen ze komen!

Voorlezen geeft heel veel voldoening en plezier, voor zowel de luisteraar als de voorlezer!

Wil je ook ook een keer voorlezen? Neem dan contact met ons.

Voedselbos

Wil je op de hoogte blijven? Laat hieronder je mailadres achter:

Oeps! We konden je formulier niet vinden.

Wil je helpen concreet CO2 terug te winnen uit de lucht? Lees meer. 

lees meer
urgenda50plusbeurs 2019

Persbericht: Grootouders voor het Klimaat: regering misleidt de burger

5 september 2019

Grootouders voor het Klimaat: regering misleidt de burger

Tempo uitvoering staat haaks op urgentie klimaatprobleem

De Grootouders voor het Klimaat staan voor het derde jaar op rij weer op Het Plein voor de Tweede Kamer. Zij vragen daar om de week aandacht voor het klimaat, in weer en wind. Na bijna drie jaar demonstreren constateren zij dat de regering ontwrichtende klimaatverandering nog steeds niet echt serieus neemt. Het tempo waarin het Klimaatakkoord uitgevoerd wordt, staat haaks op de urgentie van het klimaatprobleem.

Vandaag leveren de Grootouders voor het Klimaat dan ook een brief af bij alle Kamerleden, waarin zij benadrukken dat de kernboodschap van het Kabinet belemmerend werkt op de noodzakelijke gedragsverandering van burgers en bedrijfsleven. Premier Rutte zegt herhaaldelijk “we hebben nog 31 jaar, rustig aan maar” en woorden van soortgelijke strekking. Gemeenten hoeven pas in 2021 een regionale energiestrategie op papier te hebben, dus heel veel mensen doen een pas op de plaats in afwachting daarvan, terwijl we juist zouden moeten gaan rennen in plaats van stil staan.

De eerlijke boodschap aan de bevolking zou zijn: “De aarde is nu al te warm, met alle effecten van dien. Maar als we met z’n allen -politiek, bedrijfsleven en burgers – voortvarend aan de slag gaan, dan kunnen we de schade binnen de perken houden”

De Grootouders voor het Klimaat vragen aan de Tweede Kamer:

  1. De wetsvoorstellen van het Kabinet, voortvloeiend uit het Klimaatakkoord,die worden voorgelegd aan de Tweede Kamer, zodanig te amenderen dat recht gedaan wordt aan de rechterlijke uitspraak in de Urgenda zaak, de zwakke punten uit het Klimaatakkoord (zie bijlage) worden versterkt, de uitvoering van maatregelen met spoed van start gaat.
  2. Het Kabinet te vragen een plan te maken voor de 55% reductie per 2030, die Nederland in Europa bepleit
  3. Initiatief te nemen voor een grootschalige overheidscampagne, die zorgt voor een eerlijke informatieverschaffing aan de burger, om draagvlak voor de klimaatmaatregelen en gedragsverandering te bevorderen.

Bekijk de volledige brief en bijlage en voor meer informatie: grootoudersvoorhetklimaat.nl

Henriette Delissen
hoofd communicatie
henriette.delissen@urgenda.nl
0615665491

Grootouders voor het Klimaat is een beweging voor iedereen die zich wil inzetten voor de volgende generaties. – De toekomst van onze kleinkinderen staat op het spel – is de drijfveer om aandacht te vragen voor het klimaat. Dit doen ze onder andere door middel van een manifest, regionale en landelijke activiteiten en door bewustzijn vergroten onder de jeugd. Sinds de start in december 2016 zijn de Grootouders voor het Klimaat twee maal per maand voor de ingang van de Tweede Kamer te vinden.

lees meer
urgendaPersbericht: Grootouders voor het Klimaat: regering misleidt de burger

Voorlezen op de dag van de Duurzaamheid 2018

16 juli 2019

Tijdens de dag van de duurzaamheid op 10/10 worden landelijk duizenden kinderen voorgelezen over een duurzaam onderwerp. Al jaren een groot succes! De laatste editie was op dinsdag 10 oktober 2018. Op deze Dag van de Duurzaamheid, werden in Nederland tienduizenden kinderen voorgelezen uit het boek ‘De Kracht van Nieuwe Energie’, dat speciaal voor de Dag van de Duurzaamheid door pabo-studenten is geschreven. Burgemeester Femke Halsema trapte de landelijke Voorleesactie af in Theater De Krakeling in Amsterdam.

10 grootouders hadden zich opgegeven om aan deze actie mee te doen. Ineke Touber was een van hen. Ze heeft voorgelezen op de Boeierschool Lelystad aan groep 7, hieronder te zien.

“Juf Petra Husmann van de Zee-anemoon was heel enthousiast over de voorleesactie en was heel blij met de boeken die ik had meegebracht en op school heb achtergelaten. Ik heb het onderwerp ‘energie’ gekozen en na aandachtig naar het verhaal geluisterd te hebben mochten de kinderen zelf aan de slag met een vragenlijst over het energiebeleid in de klas: gaan de computers tussen de middag uit, wordt de verwarming aan het eind van de dag dichtgedraaid (nee, dus want de verwarming op basisscholen wordt ergens centraal geregeld, hetgeen betekent, vertelde Juf Petra mij, dat ze soms ’s morgens eerst even de ramen open moeten zetten omdat het zo ontzettend warm is) enz. De kinderen werkten met een vragenlijst in groepjes van twee waarna op het bord de antwoorden geturfd werden. Jammer genoeg ging de tijd dus veel te snel om en konden we het project niet helemaal afmaken.  Maar het was ontzettend leuk!
Vanwege de nieuwe privacyregels heeft Juf Petra van achter uit de klas foto’s gemaakt”.

lees meer
urgendaVoorlezen op de dag van de Duurzaamheid 2018

PBL: Nederland gaat bij huidig beleid Urgenda vonnis niet realiseren

16 juli 2019

In het zogenoemde Urgenda vonnis van 2015 heeft de rechtbank de Nederlandse Staat verplicht de uitstoot van broeikasgassen in 2020 te reduceren met 25% ten opzichte van 1990. In hoger beroep is dit vonnis in 2018 bekrachtigd. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft op 25 januari een prognose gepubliceerd van de te verwachten uitstoot in 2020. Die zegt dat we bij het huidige beleid de 25% niet gaan halen en uitkomen op ca. 21%. Ook zal het aandeel duurzame energie in 2020 lager uitvallen dan de Europese verplichting die Nederland is aangegaan: 12,2% in plaats van 14%. Dat betekent dat er een groot gat is. De optimistische inschatting vanuit Den Haag is dat er een gat is van zo’n 9 miljoen ton CO2. Urgenda denkt dat het gat groter is op basis van ander onderzoek. Om dat gat te dichten zouden er op korte termijn extra maatregelen moeten worden genomen (zie lijstje met mogelijke maatregelen).
Het kabinet kondigde aan dat er in april maatregelen zullen worden aangekondigd om het gat te dichten. Gezien de grootte van het gat, de tijd die het duurt om maatregelen te realiseren, de kosten die met maatregelen gemoeid zijn en de maatschappelijke weerstand tegen bijvoorbeeld verlaging van de maximum snelheid, zijn meer acties nodig om de 25% reductie te halen. Als Grootouders voor het Klimaat zullen wij blijven hameren op het nemen van concrete maatregelen.

lees meer
urgendaPBL: Nederland gaat bij huidig beleid Urgenda vonnis niet realiseren

Loopt Nederland voorop?

16 juli 2019

Ons kabinet roept vaak dat we de meest ambitieuze klimaatdoelstellingen hebben vergeleken met de rest van Europa en dat Nederland voorop loopt als het gaat om het opwekken van hernieuwbare energie. Een groot deel van de bevolking gelooft ook dat we een van de beste zijn, blijkt uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau. Maar als je naar de cijfers kijkt, sjokt Nederland juist achteraan. Uit het European Union Greenhouse Gas Inventory Report komt naar voren dat er in 2016 een reductie van broeikasgassen is gerealiseerd van 27,3% in Duitsland, 39,4% in  Groot-Brittannië, 28,3% in Denemarken, 19,7% in België en maar 11,8% in Nederland. Ook als het gaat om het behalen van de doelstellingen voor opwekken van hernieuwbare energie loopt Nederland achter, zoals hieronder in de figuur van Eurostat te zien.


Bron: Eurostat

Goed om daarbij te weten is dat volgens het CBS een Nederlander gemiddeld 34% meer uitstoot meer dan de gemiddelde Europeaan. Laten we ons daarom samen blijven hardmaken om die uitstoot te verminderen.

lees meer
urgendaLoopt Nederland voorop?

16 mei Pleinbijeenkomst in Den Bosch

14 mei 2019

Arie Bijl organiseert deze donderdag een pleinbijeenkomst voor het stadhuis in Den Bosch om andere Grootouders voor het Klimaat te ontmoeten en te kijken of de tweewekelijkse bijeenkomst naast Den Haag ook in Den Bosch kan plaatsvinden.

Kom vrijblijvend langs.

Datum: 16 mei
Tijd: 15.00-16.00
Adres: Markt 1, 5211 KA ‘s-Hertogenbosch

De actie is al opgepakt door de media. Zie In de media.

lees meer
urgenda16 mei Pleinbijeenkomst in Den Bosch

De doorrekening door de Planbureaus

18 maart 2019

De doorrekening door de Planbureaus

Wat is het Klimaatakkoord?

Nederland heeft zich als doel gesteld om in 2030 49 procent minder broeikasgassen uit te stoten dan in 1990, om het Klimaatakkoord van Parijs te kunnen naleven. Nu loopt Nederland nog achter ten opzichte van andere landen. Met dit voorstel wil Nederland die achterstand inhalen. Om dat doel te bereiken, hebben overheden, bedrijven en maatschappelijke partijen de afgelopen tijd rond de tafel gezeten om afspraken te maken. Die onderhandelingen waren opgedeeld in vijf verschillende sectoren (van mobiliteit tot industrie), de zogenoemde klimaattafels. In december presenteerden de partijen een akkoord met 600 voorstellen.

Een overzicht van de belangrijkste maatregelen in het Ontwerp Klimaatakkoord is te vinden in www.klimaatakkoord.nl en in dit NOS artikel.

De doorrekening door de Planbureaus

Het pakket maatregelen van het Ontwerp Klimaatakkoord is doorgerekend door het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving (https://www.pbl.nl/publicaties/effecten-ontwerp-klimaatakkoord). De conclusie is dat met deze maatregelen het doel van 49% reductie waarschijnlijk niet wordt gehaald (zie figuur) en dat de kosten teveel terecht komen bij de minder draagkrachtige burgers en te weinig bij de industrie.

Hieruit blijkt dat met name de maatregelen in de industrie onvoldoende zijn.

Het goede nieuws

Onmiddellijk na de presentatie van de doorrekening kwam het kabinet met een aankondiging van zaken die zullen worden aangepast in het definitieve Klimaatakkoord.

 • Er komt toch een CO2 heffing voor de industrie
 • De industrie moet meer gaan bijdragen aan de energiebelastingen en de huishoudens minder
 • De subsidies voor nieuwe elektrische auto’s (de “Tesla subsidie”) worden verlaagd en voor tweedehands verhoogd; het geld om die subsidies te betalen zal niet komen van extra belasting op benzine en dieselauto’s
 • De toepassing van CO2 afvang en opslag in de industrie zal worden begrensd om echte verduurzaming niet te belemmeren
 • Er zullen meer maatregelen in de landbouwsector moeten worden genomen.

Al eerder was door het kabinet besloten de Hemweg kolencentrale in Amsterdam in vervroegd, nl. In 2020, te sluiten. Dat schelt zo’n 3 miljoen ton CO2 per jaar. Maar daarmee zal nog steeds niet worden voldaan aan het Urgenda vonnis om in 2020 25% reductie ten opzichte van 1990 te realiseren. Er zal nog veel meer moeten gebeuren om minimaal 9 miljoen ton reductie in 2020 te halen.  Urgenda heeft een lijst gemaakt met mogelijke maatregelen (link naar 40 puntenplan toevoegen).

Eind april komt het kabinet met plannen voor het halen van het Urgenda doel en met een standpunt over hoe het definitieve Klimaatakkoord er uit moet zien. Daarna is het woord aan de Tweede Kamer.

lees meer
urgendaDe doorrekening door de Planbureaus

Extra actie in Groningen

18 maart 2019

Let op! Door het weer afgelopen donderdag ging de bijeenkomst niet door, maar komen Cora en Corry op 19 maart samen op een andere plek. Kom de actie ondersteunen en iedereen overtuigen te stemmen voor het klimaat op 20 maart.

Data:  19/3
Tijd:   11.30-14.00
Adres: VVV: Grote Markt 29, 9712 HS Groningen

Voor vragen, neem contact op met: c.geljon@kpnmail.nl

lees meer
urgendaExtra actie in Groningen