Missie en strategie

Missie

Waarom we bestaan, primaire functie, permanente opdracht

Grootouders voor het Klimaat is een groep van zeer bezorgde grootouders en sympathisanten die klimaatverandering zoveel mogelijk wil beperken, en zo wil bijdragen aan een leefbare wereld voor onze kleinkinderen.

Onze missie is het bevorderen van adequaat klimaatbeleid bij de overheid en het bevorderen van klimaatbewustzijn en gedragsverandering bij de burger en het bedrijfsleven.

 

Strategie

wat we moeten doen om onze doelen te bereiken; welke aanpak

Met de ongeveer twee miljoen grootouders in Nederland kunnen we in principe een grote groep burgers vormen, die elkaar kunnen vinden in de diepste wens om een leefbare en rechtvaardige wereld voor onze kleinkinderen achter te laten.

Om onze doelstellingen (een ambitieus klimaatbeleid en klimaatvriendelijk gedrag van bedrijven en burgers) te bereiken is het van groot belang zoveel mogelijk grootouders bij elkaar te brengen die zich in onze visie kunnen vinden. Daarvoor is een groeistrategie nodig om van een bereik van ca 2000 grootouders eind 2017 (in de vorm van ondertekenaars van het verkiezingsmanifest en aanmeldingen op de website) te komen tot een beweging van enkele honderdduizenden grootouders in 2020. Die groei kan natuurlijk niet in een jaar worden gerealiseerd. Daarom mikken we op zo’n 10,000 grootouders aan het eind van 2018, zo’n 100,000 aan het eind van 2019 en verdere groei daarna.

Tot dusver is de aandacht vooral gericht geweest op beïnvloeding van de landelijke politiek door middel van demonstraties bij het gebouw van de Tweede Kamer en een oproep aan de politiek ambitieuze maatregelen te nemen (inmiddels door ruim 2500 mensen ondertekend).

Naast de grootte van de beweging is het voor het bereiken van onze doelen ook van belang zo effectief mogelijk te zijn in het beïnvloeden van het klimaatbeleid en het gedrag van burgers en bedrijven. In het kader van een groeistrategie zal verbreding daarvan nodig zijn richting lokale politiek, bedrijven en burgers.

Vanuit deze overwegingen (groei van de beweging, effectieve beïnvloeding en verbreding van de aandacht) zetten we de komende jaren in op een aantal activiteiten:

  • Werving van meer ondertekenaars van het verkiezingsmanifest en grootouder sympathisanten. Hoewel het nieuwe kabinet ambitieuze klimaatdoelen heeft vastgesteld is de uitvoering daarvan nog allerminst verzekerd en blijven er belangrijke zwakke onderdelen in de agenda bestaan. Het verkiezingsmanifest blijft daarom gedurende deze kabinetsperiode relevant.
  • Blijvende aanwezigheid bij de Tweede Kamer in Den Haag om de landelijke politiek te beïnvloeden in de vorm van regelmatige demonstraties en de aanbieding van ons verkiezingsmanifest aan ministers, leden van de Tweede Kamer en andere prominente personen.
  • Activiteiten ontwikkelen die de bewustwording in brede kring van de klimaatproblematiek bevorderen.
  • Meer betrekken van onze sympathisanten bij concrete activiteiten (hiervoor de mailinglijst met 2300 personen gebruiken).
  • Meer betrekken van boegbeelden die met ons sympathiseren bij activiteiten.
  • Regionale activiteiten op gemeentelijk, regionaal of provinciaal niveau, gericht op het bereiken van nieuwe groepen grootouders en het beïnvloeden van regionaal klimaat- en energiebeleid.
  • Samenwerking met andere organisaties bij specifieke acties die passen binnen de visie en strategie van de Grootouders en die kunnen bijdragen aan het vergroten van de bekendheid van de Grootouders en het werven van nieuwe sympathisanten.
  • Versterking van de communicatie via de website, nieuwsbrieven, Facebook en Twitter, aandacht in de media, aanbevelingen van partnerorganisaties, aanwezigheid op beurzen, folders en ansichtkaarten, en andere middelen.

Het is noodzakelijk om scherpe keuzes te maken om de beschikbare capaciteit en middelen zo effectief mogelijk in te zetten. Voor het realiseren van deze strategie zijn meer financiële middelen nodig om de ondersteuning te versterken en meer activiteiten te kunnen ondernemen. Zie verder onder Organisatie en Financiering.

StudioPuikMissie en strategie