Brief aan Frans Timmermans van Johan en Frans Vollenbroek

9 april 2023

“Wij stellen (…) voor dat de Europese Commissie een ingebrekestelling van Nederland voorbereidt inzake het niet nakomen van de Vogel- en Habitat Richtlijn. Op basis van alle wetenschappelijke studies, de natuurmonitoringsrapporten, de natuurdoelanalyses die nu per natuurgebied verschijnen en de diverse uitspraken van de Raad van State kan volgens ons overtuigend beargumenteerd worden dat Nederland niet voldoet aan de verplichtingen van de Vogel- en Habitatrichtlijn.

We verwijzen tevens naar de bevindingen van de Ecologische Autoriteit die de slechte staat van in- standhouding van onze Natura 2000-gebieden bevestigen. Deze rapporten laten zien dat de veel te hoge stikstofdepositie, de veelal te lage grondwaterstanden en met nitraat en pesticiden vervuild grond- en oppervlaktewater, de belangrijkste oorzaken zijn van de slechte kwaliteit van de natuur, met als achterliggende oorzaak de exorbitante veestapel in Nederland.”

Aldus Johan en Frans Vollenbroek in een brief aan Frans Timmermans die dinsdag 11 april in gesprek gaat met Caroline van der Plas van de BBB.

Lees de gehele brief.

Lees ook de publieksversie rapportages Vogel- en Habitatrichtlijn 2019.

Ted AgesBrief aan Frans Timmermans van Johan en Frans Vollenbroek