Strategie

Grootouders voor het Klimaat is een groep van zeer bezorgde grootouders en andere senioren die bij willen dragen aan een leefbare wereld voor de volgende generaties over de hele wereld. Dit doet zij door het bevorderen van adequaat klimaatbeleid bij overheid en bedrijfsleven en van klimaatbewustzijn en gedragsverandering bij de burger.

Strategie

Er zijn naar schatting meer dan 2 miljoen grootouders in Nederland. Tel daarbij de senioren die geen grootouder zijn, maar wel bezorgd zijn voor de volgende generaties, dan is dat een grote groep die wij met onze boodschap zouden kunnen bereiken. Dat geldt zowel voor de bewustwording over de klimaatcrisis, de capaciteit om activiteiten te ondernemen als voor het gewicht van onze boodschappen richting de politiek en de bedrijven. Groei van de beweging is dus een belangrijk middel om onze missie en visie te realiseren.

Groei van de beweging

kunnen we bereiken via:

 • bekendheid verwerven onder onze doelgroep door zichtbaarheid via media, sociale media, mond op mond reclame, BN’ers als ambassadeurs (zie de succesvolle inzet van ambassadeurs bij de Belgische Grootouders), samenwerking met jongerenorganisaties (spreekt media aan) en via onze acties (bekendheid is gegroeid, maar nog zeer beperkt)
 • een eenduidige manier om mensen zich bij ons te laten aansluiten (is op dit moment versnipperd tussen abonneren nieuwsbrief, korte steunverklaring, oorspronkelijk manifest, foto op de website). Zie ook onderzoek naar vereniging of stichting met lidmaatschap c.q. donateurs onder Organisatie
 • het makkelijk en aantrekkelijk maken voor sympathisanten om zich actief in te zetten voor onze activiteiten (lokale grootoudergroepen, inspiratiedagen, werkgroepen, projecten)
   

Beïnvloeden van de politiek

Beïnvloeding van de politiek, zowel landelijk als regionaal en lokaal. Dit zien wij als essentieel voor het realiseren van onze missie en visie. Dat doen we door een combinatie van:

(Landelijk)

 • Demonstraties (op het Plein voor de Tweede Kamer, zodra het weer kan i.v.m. Corona of in specifieke gevallen, zoals bij de afgelopen Tweede Kamer verkiezingen, in samenwerking met andere organisaties)
 • Gesprekken met Kamerleden en hun medewerkers
 • Presentaties bij parlementaire hoorzittingen
 • Bij acties met grote nieuwswaarde via persberichten en/of een persconferentie in Nieuwspoort.

(Regionaal en lokaal in gemeenten c.q. provincies waarin sympathisanten van Grootouders voor het Klimaat actief zijn)

 • Aanwezigheid op straat (nu al in Den Bosch en Hilversum; uit te breiden naar andere steden of provincies).
 • Het via brieven of inspraakmogelijkheden onze boodschap bij geschikte gelegenheden aan politieke organen duidelijk maken, waar mogelijk samen met andere organisaties; kansen hiervoor bieden bijvoorbeeld de Regionale Energie Strategieën en het organiseren van een lokaal burgerberaad.
 • Het beïnvloeden van partijprogramma’s en kiezers bij provinciale en gemeenteraadsverkiezingen.
 • Het oproepen van onze achterban om relevante petities te ondertekenen of deel te nemen aan relevante acties van andere organisaties.
 • Ondersteunen van lokale voorbeeldprojecten op het gebied van duurzaam leven, wonen en mobiliteit.

Beïnvloeden van bedrijven en instellingen om duurzaam te werken, te produceren en te investeren

Noodzakelijke veranderingen in de maatschappij om het klimaatprobleem op te lossen komen niet tot stand zonder dat er van onder op druk wordt uitgeoefend en initiatieven worden ontplooid. Wij willen deze ontwikkelingen actief steunen. Wij doen dat via:

 • Onze financiële steun (crowdfunding) aan het Leuker Voedselbos, een voorbeeld van een vorm van natuur-inclusieve landbouw; steun aan andere initiatieven op dit terrein zoals “Land van Ons” of “Samen voor Grond” van de Aardpeer coalitie
 • Het oproepen van pensioenfondsen en banken hun investeringen in fossiele energiebedrijven te stoppen
 • Het oproepen om fossiele en klimaatbedreigende bedrijven te boycotten door hun producten niet meer te kopen.
 • Het bevorderen van duurzaam sparen en beleggen door keuzes van consumenten (zie de actie van onze Belgische zusterorganisatie).
 • Op lokaal niveau steunen van duurzaamheidsinitiatieven zoals lokale energiecoöperaties en zonnedaken op scholen.
   

Bevorderen van de bewustwording omtrent klimaatverandering

Kennis over klimaatverandering, de oplossingen daarvoor en inzicht in de mogelijkheden daar zelf in de persoonlijke sfeer een bijdrage aan te leveren zijn belangrijke middelen om te beseffen dat de klimaatcrisis ambitieus moet worden aangepakt en dat ook de persoonlijke keuzes relevant zijn. Wij vullen dat in via:

 • Lezingen en webinars (continuering van de webinar serie; bereik daarvan vergroten).
 • Informatie via onze website en nieuwsbrief.
 • Aanspreken van mensen tijdens demonstraties en bijeenkomsten.
 • Promotie van kinderklimaatboeken en voorleesacties.
 • Met jongerenorganisaties en leerlingenraden lezingen op scholen organiseren.
   

Samenwerking

Voor het bereiken van onze doelen is samenwerking met andere organisaties een belangrijk middel. Wij zoeken, waar mogelijk, naar samenwerking met anderen. Samenwerking kan variëren van gezamenlijke uitvoering van een activiteit tot het ondersteunen door of van anderen en het betuigen van adhesie. Voor de diverse doelen en doelgroepen kan dat worden gepreciseerd:

 • Voor groei van de beweging is bijvoorbeeld samenwerking met ouderenbonden en ouderenorganisaties potentieel effectief (zoals de Belgische Grootouders hebben laten zien). De samenwerking met jongeren vergroot de kans op media aandacht (zie het Trouw artikel over ons en JKB na de Duurzame Honderd verkiezingen) en is een goede ingang naar de grootouders via hun kleinkind.
 • Voor de beïnvloeding van de politiek via demonstraties hebben wij inmiddels goede ervaring met samenwerking in het kader van het Klimaatalarm 2021 en andere gezamenlijke optredens. Dit kan worden gecontinueerd, ook met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022. Ook gezamenlijke petities hebben meer impact dan afzonderlijke geluiden, voor zover het past bij onze gerichtheid op een politiek brede achterban.
 • Voor bevorderen van maatschappelijke verandering en bewustwording is het effectief waar mogelijk aan te sluiten bij initiatieven van anderen om daarmee de impact te vergroten.
   

Communicatie

Communicatie speelt in alle bovengenoemde elementen van de strategie een sleutelrol. Voor de verschillende doelen en doelgroepen zijn andere communicatiemiddelen van belang:

 • Voor de groei van de beweging: vooral in de pers/ media komen, waarvoor goede mediacontacten moeten worden opgebouwd; inzetten van ambassadeurs/ BN’ers  hierbij kan dit vergemakkelijken. Voor het bereiken en inspireren van onze doelgroep zijn flyers, een aantrekkelijke en heldere website en goede zichtbaarheid via sociale media van belang.
 • Voor beïnvloeding van de politiek: een heldere uitstraling bij demonstraties, inzet van ambassadeurs/ BN’ers bij het aanspreken van de politiek, een ter zake kundige inbreng bij beleidsvoorbereiding en investeren in persoonlijke contacten met politici
 • Voor het bevorderen van maatschappelijke verandering: campagnes rond een bepaald thema of initiatief (zoals Voedselbos) en zichtbaarheid als mede-organisator of ondersteuner van petities
 • Voor het bevorderen van bewustwording: lezingen en webinars, artikelen in de nieuwsbrief en op de website, inspiratiebijeenkomsten 
Spandoek Uitsnede
Ga naar de inhoud